Preskočiť na obsah

POVINNOSTI OBČANOV PRI NAKLADANÍ S ODPADOVÝMI VODAMI ZO ŽÚMP A SANKCIE ZA PORUŠOVANIE

Zverejnené 28.9.2022.

Štátnu správu v odpadovom hospodárstve podľa zákona o odpadoch vykonávajú úrady životného prostredia, na úrovni nášho okresu je to Okresný úrad v Stropkove, odbor životného prostredia. Nakoľko sa v blízkej dobe očakávajú kontroly zo strany štátu v oblasti nakladania s odpadovými vodami zo žumpy, boli obce usmernené, aby vysvetľovali svojim občanom, aké sú ich povinnosti v tejto oblasti a v prípade porušovania zákona, aké môžu byť občanom udelené sankcie. Preto Vás chceme informovať, na čo si má každý občan dávať pozor. V zákone o vodách sa hovorí, že ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predloží doklady o odvoze odpadových vôd (žumpy) za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec, alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu o živnostenskom podnikaní. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal. Doklad musí obsahovať meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd, kam bol odpad vyvezený.

                 Priestupku na úseku ochrany vôd sa dopustí ten, kto nepreukáže zneškodňovanie odpadových vôd zo žumpy na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy. Za priestupok možno uložiť pokutu do výšky 165 €. Priestupok prejednáva okresný úrad. Preto Vás všetkým vyzývame, aby ste si dávali vyťahovať svoje žumpy firme alebo osobe na to určenej a hlavne, aby ste si pýtali doklad o odvoze. V prípade, že máte žumpy riešené trativodmi, je potrebné takúto žumpu upraviť, aby bolo z nej možné odpad vyviezť. Nevystavujte sa zbytočnému riziku, že Vás prídu skontrolovať z okresného úradu alebo inšpekcie životného prostredia a Vy sa nedokážete preukázať dokladom o vývoze obsahu žumpy.

                  Občania Brusnice nahlasujú na obecnom úrade vývoz žumpy, spoja sa dve domácnosti, obec dostane faktúru vo výške 65 €, takže na jednu domácnosť to činí 32,50 € a tým má obec aj domácnosť doklad o vývoze žumpy certifikovaným vývozcom podľa zákona o odpadoch.