Preskočiť na obsah

Školstvo

MATERSKÁ ŠKOLA BRUSNICA

Brusnica 39 

Riaditeľka: Bc.Veronika Mojsejová

Učiteľka: Mgr. Ivana Ochotnícka
Kuchárka: Silvia Hicová 
Počet detí navštevujúcich MŠ: 17

Mesiac MAREC

Vedomosti nie sú ukryté iba v knihách, ale v tomto mesiaci sa na ne zameriame oveľa viac. Navštívime obecnú knižnicu, priblížime deťom všetko to, čo kniha pre mnohých znamená a tiež sa bližšie zoznámime s počítačom a s jeho funkciou. Odchod zimy nám pripomenú zvyky určitých oblastí Slovenska pri odnášaní Moreny, ale aj zvyky našej tradičné pre našu obec.  Príchod ďalšieho ročného obdobia – jari deti charakterizujú nielen na kvetoch a ostatných znakoch prebúdzajúcej sa prírody ale aj vzniku nového života. Deti sa tiež budú učiť správne označovať prírodné javy ovplyvnené počasím. 

Mesiac APRÍL

Tento tematický celok je zameraný na prírodu, na les a najeho ochranu pred znečistením. Na vychádzke do lesa bližšie spoznáme časti lesa, rastlín, zvierat ale i starostlivosť človeka o prírodné krásy v našej dedinke. V apríli na Deň zeme spoločne s rodičmi urobíme výsadbu areálu zeleňou. Deti bližšie spoznajú nielen život vtákov a ostatných lesných a voľne žijúcich zvierat, ale aj potrebnú ochranu a starostlivosť človeka o živočíchov. Na veľkonočné sviatky sa pripravujú nielen dievčence zdobením veľkonočných kraslíc, ale i jedlami, charakteristickými pre toto ročné obdobie a chlapci pletením korbáčov a tešením sa na to, ako oblejú dievčence, aby boli celý rok zdravé a pekné.

Mesiac MÁJ

V téme Slovensko sa bude u detí rozvíjať povedomie o tradičnom slovenskom kultúrnom prostredí, symboloch a predstaviteľoch štátu, hlavnom meste. Vzhľadom na migráciu vzdialenejších kultúr téma svet okolo mňa priblíži deťom aj iné štáty, svetadiely a národnosti. Mama je pre dieťa najmilší a najbližší človek, pre ktorého pripravujeme v materskej škole s deťmi kultúrny program a darčeky k sviatku. Spoznávanie krás rôznych druhov kvetov nielen v záhradách ale i na lúke je obsahom ďalšej témy. Hmyz či už užitočný alebo škodlivý pozorujú deti na vychádzkach. 

Mesiac JÚN

Týždňom detskej radosti oslavujeme Deň detí zábavou, športovými aktivitami detí, spoločnými zábavno-náučnými súťažami spolu so základnou školou, karnevalom detí vonku na školskom dvore, hrami a opekaním s rodičmi a dopravnou súťažou na bicykloch. Spôsob života a starostlivosť o exotické zvieratá deti majú možnosť vidieť zblízka v zoologickej záhrade v Stropkove. Charakteristické znaky posledného ročného obdobia leta deti vnímajú veľmi inteznívne v hrách a aktivitách, ktoré sa uskutočňujú hlavne vonku a majú možnosť typické znaky pozorovať v rôznych prírodných lokaliách obce. Rozlúčka s materskou školou bude spoločne s rodičmi – diskotéka.

Mesiac SEPTEMBER

Deti sa prostredníctvoom vybratých tém zoznamujú so svojim najbližším okolím v MŠ, zvykajú si opäť po prázdninách na denný poriadok MŠ. V téme moja rodina si približíme rodinné vzťahy, adresu i povolanie rodičov. Na najbližšie okolie nadväzuje téma našej dediny, kde deti spoznávajú dominanty, významné budovy a život v obci, porovnávajú ho so životom v meste. Na návšteve obecného úradu sa zoznámia so symbolmi obce.

Mesiac OKTÓBER

Obsahový celok nesie názov ročného obdobia, v ktorom deti charakterizujú znaky jesennej prírody s typickou farebnosťou. Na základe pozorovania jesennej prírody a života na dedine získavame poznatky o zbere úrody v záhradách a jej využitie na ďalšie spracovanie a skrášlenie prostredia. Spoločne si pripravujeme jedlá z rôznych druhov ovocia a zeleniny. V tomto tematickom celku sa budeme venovať aj zdravej a nezdravej výžive.

Mesiac NOVEMBER

Obsahový celok nesie názov Hravo a zdravo, čo znamená, že budeme venovať pozornosť ochrane zdravia, čomu predchádza aj poznávanie častí tela a funkcií jednotlivých jeho orgánov. Deti si osvoja správne návyky zdravého stravovania. Zvýšenú pozornosť venujeme prevencii a ochrane zdravia v súvislosti s jesenným chrípkovým obdobím. V tomto obsahovom celku sa zameriame aj na dopravnú výchovu. Prostredníctvom rozlišovania znakov v spojení s konkrétnymi činnosťami naučíme deti orientovať sa v časových vzťahoch jedného dňa, týždňa a roka.