Preskočiť na obsah

Starostka obce

Tatiana Szabóová

Starostka obce

Bydlisko:Brusnica 67
Rodisko:Stropkov
Rodinný stav:vydatá

Vzdelanie – úplné stredoškolské s maturitou – Gymnázium Košice

Starosta obce: Predstaviteľom obce a najvyšším kontrolným orgánom obce je starostka. Jej funkcia je verejná. Funkčné obdobie začína zložením sľubu. Je štatutárnym orgánom v majetkoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce; v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Starostka:
a) zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia
b) vykonáva obecnú správu
c) zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým a fyzickým osobám
d) rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu